Kritni skladi in naložbena politika

Član Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d., v okviru pokojninskega načrta varčuje v eni izmed skupin kritnih skladov, in sicer:

Naložbeni cilj posamezne skupine kritnih skladov, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, je doseganje dolgoročne nadpovprečne kapitalske rasti na podlagi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Naložbena politika življenjskega cikla se prilagaja starosti člana. Bistvo naložbene politike življenjskega cikla je v tem, da si lahko mlajši člani, ki imajo pred seboj še dolgo obdobje do upokojitve, v začetnem obdobju varčevanja privoščijo agresivnejšo naložbeno politiko ter na dolgi rok dosežejo višjo donosnost. Glede na zgodovinske podatke agresivnejša naložbena politika dolgoročno ni znatno bolj tvegana od manj agresivne naložbene politike, ki je predvidena za starejše varčevalce.

Bistvo naložbene politike življenjskega cikla je v tem, da član v času varčevanja prehaja med skladi z različnimi naložbenimi politikami. Ker imajo mlajši člani pred seboj še dolgo obdobje do upokojitve, si lahko v začetnem obdobju varčevanja privoščijo agresivnejšo naložbeno politiko in tako na dolgi rok dosežejo višjo donosnost.

Kritni skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla

Skupina kritnih skladov Triglav pokojnine+

Skupino kritnih skladov Triglav pokojnine+ upravlja Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana. Skupina kritnih skladov Triglav pokojnine+ je oblikovana za namen izvajanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po pokojninskih načrtih Triglav, pokojninske družbe, d.d. z oznakami PN TPD 04 in PN TPD 05.

Pravila upravljanja za Skupino kritnih skladov življenjskega cikla Triglav pokojnine+ z Dodatkom in Prilogo

Naložbena politika življenjskega cikla skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+

Člani imajo glede na svojo starost možnost izbrati naložbeno politiko, ki jo izvajajo Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+, Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+ ali Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+. Vsak izmed navedenih skladov izvaja drugačno naložbeno politiko, ki je prilagojena starosti člana. Izbiro naložbene politike oz. sklada z ustrezno naložbeno politiko lahko član enkrat letno brezplačno spremeni z obrazcem Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+.

Člani mlajši od 60 let imajo možnost, da varčujejo v skladih, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla. Za spremembo izpolnijo Zahtevek za spremembo naložbene politike.
Naložbeno politiko življenjskega cikla izvajajo skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+, ki jih tvorijo:
Član je ob pristopu razvrščen v kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini. Skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla bo član s približevanjem upokojitvi prehajal v sklade z večjim deležem kratkoročno bolj varnih naložb (obveznice) in sicer v Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+ oz. Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+.

Vsak novi član bo ob sklenitvi zavarovanja razvrščen v sklad, ki izvaja naložbeno politiko primerno njegovi trenutni starosti - varčevanje z naložbeno politiko življenjskega cikla. V tem skladu bo varčeval dokler ne dopolni starosti predpisane za naslednji sklad, v katerega bo samodejno prestopil in v njem nadaljeval z varčevanjem. Ob dopolnjenem 60. letu starosti bo član samodejno prestopil v Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+ (najmanj tvegan sklad) v katerem ostane do svoje upokojitve. S prehajanjem med različnimi skladi se prenašajo tudi zbrana sredstva članov.

Prikaz prehajanja med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla – Skupina kritnih skladov Triglav pokojnine+
Naložbena politika življenskega cikla

Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+

Sklad je namenjen starostni skupini članov, ki še niso dopolnili 50. leta starosti. Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+ zasleduje med vsemi tremi skladi Triglav pokojnine+, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla najbolj tvegano in potencialno najbolj donosno naložbeno politiko. Zaradi izrazito agresivne naložbene politike (bolj tvegane naložbe) lahko posameznik v dovolj dolgem času varčevanja v tem skladu pričakuje višji povprečni donos, vendar pa so nihanja v donosih in posledično v vrednosti sredstev lahko velika. Člani, ki varčujejo v tem skladu prevzemajo celotno naložbeno tveganje.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Delniški kritni sklad Triglav Pokojnine+
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki (Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+)

Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti.
V primerjavi z Delniškim kritnim skladom Triglav pokojnine+ zasleduje Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+ nekoliko manj tvegano naložbeno politiko z manjšim deležem naložb v naložbenem razredu lastniških vrednostnih papirjev z večjim deležem naložb v razredu dolžniških vrednostnih papirjev - obveznic. Tako kot v Delniškem kritnem skladu Triglav pokojnine+, prevzemajo člani, ki varčujejo v tem skladu celotno naložbeno tveganje.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Mešani kritni sklad Triglav Pokojnine+
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki (Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+)

Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 60. leta starosti dalje. Med vsemi skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla zasleduje najmanj tvegano naložbeno politiko s pretežnim deležem naložb v naložbenem razredu dolžniških vrednostnih papirjev - obveznic. Posamezniki, ki varčujejo v tem skladu prevzemajo le naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom. Zajamčena donosnost tega sklada je 25% višja od zakonsko predvidene minimalne zajamčene donosnosti.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Zajamčeni kritni sklad Triglav Pokojnine+
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki (Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+)

Naložbena politika po izbiri člana v skupini kritnih skladov Triglav pokojnine+

Član, ima glede na svojo starost možnost izbrati tudi drugačno naložbeno politiko od privzete naložbene politike življenjskega cikla. Pri izbiri je omejen s starostjo, in sicer lahko izbere zgolj sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko in je namenjeni starejšemu starostnemu razredu od tistega v katerega spada.

Pričakovati je, da naložbene politike življenjskega cikla ne bodo izbrali le tisti člani, ki so izrazito nenaklonjeni tveganju.
Člani, mlajši od 50 let
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja mlajši od 50 let, lahko izbira med pristopom k Delniškemu, Mešanemu ali Zajamčenemu kritnem skladu Triglav pokojnine+. S pristopom k Delniškemu kritnemu skladu Triglav pokojnine+, bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop k Delniškemu kritnemu skladu Triglav pokojnine+ – Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop k Mešanemu kritnemu skladu Triglav pokojnine+
Možnost 3:
Pristop k Zajamčenemu kritnemu skladu Triglav pokojnine+
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 50. leta razporejale v Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+. Z dopolnjenim 50 letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Delniškega kritnega sklada Triglav pokojnine+ prenesla v Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 60. letom starosti bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega kritnega sklada Triglav pokojnine+ prenesena v Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegovega 60. leta razporejale v Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+. Z dopolnjenim 60 letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega kritnega sklada Triglav pokojnine+ prenesla v Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Člani, stari od 50 do 60 let
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja star od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti, lahko izbira med pristopom k Mešanemu ali Zajamčenemu kritnem skladu Triglav pokojnine+. S pristopom k Mešanemu kritnemu skladu Triglav pokojnine+, bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop k Mešanemu kritnemu skladu Triglav pokojnine+ - Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop k Zajamčenemu kritnemu skladu Triglav pokojnine+
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 60. leta razporejale v Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+. Z dopolnjenim 60 letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega kritnega sklada Triglav pokojnine+ prenesla v Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Člani stari 60 let ali več
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja, star 60 let ali več lahko izbere zgolj naložbeno politiko življenjskega cikla, ki jo za to starost izvaja Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+. V tem skladu bo član ostal do svoje upokojitve.

Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

Skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad upravlja Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana. Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad je oblikovana za namen izvajanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po pokojninskih načrtih Triglav, pokojninske družbe, d.d. z oznakami PN SK 01, PN SK-02, PN SK 03.

Pravila upravljanja za Skupino kritnih skladov življenjskega cikla Skupni pokojninski sklad z Dodatkom in Prilogo

Naložbena politika življenjskega cikla skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

Člani imajo glede na svojo starost možnost izbrati naložbeno politiko, ki jo izvajajo Delniški Skupni pokojninski sklad, Mešani Skupni pokojninski sklad ali Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Vsak izmed navedenih skladov izvaja drugačno naložbeno politiko, ki je prilagojena starosti člana. Izbiro naložbene politike oz. sklada z ustrezno naložbeno politiko lahko član enkrat letno brezplačno spremeni z obrazcem Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

Člani mlajši od 55 let imajo možnost, da varčujejo v skladih, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla. Za spremembo izpolnijo Zahtevek za spremembo naložbene politike.
Naložbeno politiko življenjskega cikla izvajajo skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, ki jih tvorijo:
Član je ob pristopu razvrščen v kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini. Skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla bo član s približevanjem upokojitvi prehajal v sklade z večjim deležem kratkoročno bolj varnih naložb (obveznice) in sicer v Mešani Skupni pokojninski sklad oz. Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.

Vsak novi član bo ob sklenitvi zavarovanja razvrščen v sklad, ki izvaja naložbeno politiko primerno njegovi trenutni starosti - varčevanje z naložbeno politiko življenjskega cikla. V tem skladu bo varčeval dokler ne dopolni starosti predpisane za naslednji sklad, v katerega bo samodejno prestopil in v njem nadaljeval z varčevanjem. Ob dopolnjenem 55. letu starosti bo član samodejno prestopil v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (najmanj tvegan sklad) v katerem ostane do svoje upokojitve. S prehajanjem med različnimi skladi se prenašajo tudi zbrana sredstva članov.

Prikaz prehajanja med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla – Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad
Naložbena politika življenskega cikla

Delniški Skupni pokojninski sklad

Sklad je namenjen starostni skupini članov, ki še niso dopolnili 45. leta starosti. Delniški Skupni pokojninski sklad zasleduje med vsemi tremi skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla najbolj tvegano in potencialno najbolj donosno naložbeno politiko. Zaradi izrazito agresivne naložbene politike (bolj tvegane naložbe) lahko posameznik v dovolj dolgem času varčevanja v tem skladu pričakuje višji povprečni donos, vendar pa so nihanja v donosih in posledično v vrednosti sredstev lahko velika. Člani, ki varčujejo v tem skladu prevzemajo celotno naložbeno tveganje.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Delniški Skupni pokojninski sklad
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki (Delniški Skupni pokojninski sklad)

Mešani Skupni pokojninski sklad

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 45. leta starosti do dopolnitve 55. leta starosti. V primerjavi z Delniškim Skupnim pokojninskim skladom zasleduje Mešani Skupni pokojninski sklad nekoliko manj tvegano naložbeno politiko z manjšim deležem naložb v naložbenem razredu lastniških vrednostnih papirjev z večjim deležem naložb v razredu dolžniških vrednostnih papirjev - obveznic. Tako kot v Delniškem skladu, prevzemajo člani, ki varčujejo v tem skladu celotno naložbeno tveganje.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Mešani Skupni pokojninski sklad
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki (Mešani Skupni pokojninski sklad)

Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 55. leta starosti dalje. Med vsemi skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla zasleduje najmanj tvegano naložbeno politiko s pretežnim deležem naložb v naložbenem razredu dolžniških vrednostnih papirjev - obveznic. Posamezniki, ki varčujejo v tem skladu prevzemajo le naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom. Zajamčena donosnost tega sklada je 25% višja od zakonsko predvidene minimalne zajamčene donosnosti.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki (Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom)

Naložbena politika po izbiri člana v skupini kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

Član, ima glede na svojo starost možnost izbrati tudi drugačno naložbeno politiko od privzete naložbene politike življenjskega cikla. Pri izbiri je omejen s starostjo, in sicer lahko izbere zgolj sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko in je namenjeni starejšemu starostnemu razredu od tistega v katerega spada.

Pričakovati je, da naložbene politike življenjskega cikla ne bodo izbrali le tisti člani, ki so izrazito nenaklonjeni tveganju.
Člani, mlajši od 45 let
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja mlajši od 45 let, lahko izbira med pristopom k Delniškemu, Mešanemu ali Obvezniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom. S pristopom k Delniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop k Delniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu – Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop k Mešanemu Skupnemu pokojninskemu skladu
Možnost 3:
Pristop k Obvezniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 45. leta razporejale v Delniški Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 45. letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Delniškega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Mešani Skupni pokojninski sklad, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 55. letom starosti bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesena v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegovega 55. leta razporejale v Mešani Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 55. letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Člani, stari od 45 do 55 let
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja star od vključno 45 do 55 let, lahko izbira med pristopom k Mešanemu ali Obvezniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom. S pristopom k Mešanemu Skupnemu pokojninskemu skladu bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop k Mešanemu Skupnemu pokojninskemu skladu - Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop k Obvezniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 55. leta razporejale v Mešani Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 55. letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Člani stari 55 let ali več
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja, star 55 let ali več lahko izbere zgolj naložbeno politiko življenjskega cikla, ki jo za to starost izvaja Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. V tem skladu bo član ostal do svoje upokojitve.

Skupina kritnih skladov TRIGAV PDPZ

Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ upravlja Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana. Skupina kritnih skladov TRIGLAV PDPZ je oblikovana za namen izvajanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po pokojninskih načrtih Zavarovalnice Triglav z oznakami PN-ZT-01, PN-ZT-02, PN-ZT-03, PN-ZT-04, PN-ZT-05 in PN-ZT-06.

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ
Priloga k pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Naložbena politika življenjskega cikla skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Člani imajo glede na svojo starost možnost izbrati naložbeno politiko, ki jo izvajajo kritni skladi TRIGLAV PDPZ – drzni, TRIGLAV PDPZ – zmerni ali TRIGLAV PDPZ - zajamčeni. Vsak izmed navedenih skladov izvaja drugačno naložbeno politiko, ki je prilagojena starosti člana. Izbiro naložbene politike oz. sklada z ustrezno naložbeno politiko lahko član enkrat letno brezplačno spremeni z obrazcem Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav PDPZ.

Člani mlajši od 60 let imajo možnost, da varčujejo v skladih, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla. Za spremembo izpolnijo Zahtevek za spremembo naložbene politike.
Zavarovalnica Triglav naložbeno politiko življenjskega cikla izvaja v okviru Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo trije kritni skladi:
Član je ob pristopu razvrščen v kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini. Skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla bo član s približevanjem upokojitvi prehajal v sklade z večjim deležem kratkoročno bolj varnih naložb (obveznice) in sicer v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zmerni oz. TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni.

Vsak novi član bo ob sklenitvi zavarovanja razvrščen v sklad, ki izvaja naložbeno politiko primerno njegovi trenutni starosti - varčevanje z naložbeno politiko življenjskega cikla. V tem skladu bo varčeval dokler ne dopolni starosti predpisane za naslednji sklad, v katerega bo samodejno prestopil in v njem nadaljeval z varčevanjem. Ob dopolnjenem 60. letu starosti bo član samodejno prestopil v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni (najmanj tvegan sklad) v katerem ostane do svoje upokojitve. S prehajanjem med različnimi skladi se prenašajo tudi zbrana sredstva članov.

Prikaz prehajanja med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla
Naložbena politika življenskega cikla

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – drzni

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – drzni je namenjen osebam mlajšim od 50 let in zasleduje bolj tvegano naložbeno politiko.

Osnovni cilj kritnega sklada je doseganje dolgoročne rasti premoženja kritnega sklada. Sklad bo naložbene cilje dosegal z visoko stopnjo mednarodne in sektorske razpršitve naložb predvsem v prvovrstne delnice podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti. Del sredstev kritnega sklada je lahko naložen tudi v dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druge naložbe.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – drzni
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – drzni

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zmerni

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zmerni je namenjen osebam v starosti od vključno 50 let do 60 let in zasleduje srednje tvegano naložbeno politiko.

Osnovni cilj kritnega sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti premoženja kritnega sklada ob zmerni stopnji tveganja. Naložbe kritnega sklada bodo uravnoteženo usmerjene v dolžniške vrednostne papirje s stabilnim donosom, v prenosljive vrednostne papirje, pretežno delnice podjetij brez geografskih in sektorskih omejitev ter v enote ciljnih skladov. Kritni sklad bo naložbene cilje dosegal z visoko stopnjo razpršitve naložb.

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zmerni
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zmerni

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni je namenjen osebam v starosti od vključno 60 let dalje in zasleduje manj tvegano naložbeno politiko.

Osnovni cilj kritnega sklada je doseganje dolgoročne rasti premoženja kritnega sklada, pri katerem član prevzema naložbeno tveganje nad minimalnim zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo. Naložbe kritnega sklada bodo globalno usmerjene, in sicer v prenosljive vrednostne papirje, pretežno dolžniške vrednostne papirje brez geografskih in sektorskih omejitev ter v enote obvezniških skladov. Kritni sklad bo naložbene cilje dosegal z visoko stopnjo razpršitve naložb. Zavarovalnica bo izvajala tako naložbeno politiko, ki bo usmerjena v čim večjo varnost in dolgoročno rast premoženja kritnega sklada. Pri tem bo zavarovalnica na plačano čisto premijo zagotavljala donosnost v višini 125 % minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Pričakovani dolgoročni letni donos skladov je izračunan v skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov.

Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni
Naložbena politika življenskega cikla
Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni

Naložbena politika po izbiri člana v Skupini kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

Član ima glede na svojo starost možnost izbrati tudi drugačno naložbeno politiko od privzete naložbene politike življenjskega cikla. Pri izbiri je omejen s starostjo, in sicer lahko izbere zgolj kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko in je namenjeni starejšemu starostnemu razredu od tistega v katerega spada. Pri izbiri kritnega sklada poleg starostnih omejitev upoštevajte tudi vaš odnos do naložbenega tveganja in vaša pričakovanja glede donosnosti.

Pričakovati je, da naložbene politike življenjskega cikla ne bodo izbrali le tisti člani, ki so izrazito nenaklonjeni tveganju.
Člani, mlajši od 50 let
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja mlajši od 50 let, lahko izbira med pristopom h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ - Drzni, TRIGLAV PDPZ - Zmerni ali TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni. S pristopom h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ - Drzni bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ – Drzni – Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ – Zmerni
Možnost 3:
Pristop h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ – Zajamčeni
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 50. leta razporejale v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Drzni. Z dopolnjenim 50. letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - Drzni prenesla v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zmerni, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 60. letom starosti bodo njegova privarčevana sredstva iz kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - Zmerni prenesena v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem kritnem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegovega 60. leta razporejale v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zmerni. Z dopolnjenim 60 letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - Zmerni prenesla v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Člani, stari od 50 do 60 let
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja star od vključno 50 do 60 let, lahko izbira med pristopom h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ - Zmerni ali TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni. S pristopom h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ - Zmerni bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ - Zmerni - Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop h kritnemu skladu TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 60. leta razporejale v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zmerni. Z dopolnjenim 60. letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - Zmerni prenesla v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Člani stari 60 let ali več
Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja star 60 let ali več, lahko izbere zgolj naložbeno politiko življenjskega cikla, ki jo za to starost izvaja kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni. V tem skladu bo član ostal do svoje upokojitve.

Izbira sklada oz. naložbene politike

Član lahko z Zahtevkom za spremembo naložbene politike kadarkoli, enkrat letno, brezplačno, izbere ustrezen sklad oziroma naložbeno politiko. V opisu posamezne skupine kritnih skladov so predstavljene možnosti izbire kritnega sklada, ki jih ima član glede na svojo starost.

»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.