Naložbena politika življenjskega cikla

Naložbeno politiko življenjskega cikla, odvisno od pokojninskega načrta h kateremu član pristopi, izvaja Skupina kritnih skladov:

 • Triglav pokojnine+, ki jo tvorijo:
  > Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+,
  > Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+ in
  > Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+.
 • Skupni pokojninski sklad, ki jo tvorijo:
  > Delniški Skupni pokojninski sklad,
  > Mešani Skupni pokojninski sklad in
  > Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.
 • Triglav PDPZ, ki jo tvorijo: 
  > Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Drzni,
  > Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zmerni in
  > Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni.

Več o kritnih skladih in naložbeni politiki ter prehajanju med skladi se nahaja v razdelku Kritni skladi in naložbena politika.

Naložbeno politiko življenjskega cikla izvajajo skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+, Skupni pokojninski sklad in Triglav PDPZ, z različnimi naložbenimi politikami, prilagojenimi starosti članov.
Pomembno: 
Član lahko v času varčevanja enkrat letno zamenja kritni sklad, ki izvaja različno naložbeno politiko, pri čemer je pri izbiri naložbene politike omejen s svojo starostjo. Zahtevo za spremembo kritnega sklada član poda z enim izmed naslednjih zahtevkov: Člani lahko sredstva prenesejo tudi od drugega izvajalca, ki izvaja kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prenos sredstev se izvede z obrazcem Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Brezplačno nezgodno zavarovanje

Triglav, pokojninska družba, d.d. zagotavlja vsem svojim članom – rednim plačnikom premij dodatnega pokojninskega zavarovanja (velja za člane PN SK 01, PN SK-02, PN SK 03, PN TPD 04 in PN TPD 05), brezplačno nezgodno zavarovanje za primere smrti in trajne izgube splošne delovne sposobnosti – 100 % invalidnost.

Osnovni podatki nezgodnega zavarovanja članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.

Zavarovalec:
Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Zavarovanec: Član Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil kolektivno in/ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in je plačal oz. mu je plačal delodajalec premijo v preteklem ali predpreteklem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je določeno s pogodbo, v kateri je dogovorjena dinamika plačila premije člana, in sicer je lahko dinamika mesečna, četrtletna, polletna ali letna.

Začetek zavarovanja:Zavarovanje začne veljati s prvim dnem (ob 00.00) v naslednjem mesecu po plačilu premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Potek zavarovanja: Zavarovanje poteče z zadnjim dnem (ob 24.00) v mesecu, ko za člana drugič zaporedoma v dogovorjenih obračunskih obdobjih ni bila plačana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma z zadnjim dnem (ob 24.00) v mesecu preklica zavarovanja s strani zavarovalca ali zavarovalnice.

Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Jamstvo: Velja za nezgode 24 ur, kjerkoli.

Upravičenec v primeru smrti: Dediči, ki so določeni na zadnji sklenjeni polici dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Upravičenec ostalo: Član sam.

Zavarovalna premija: Premijo plača za člana Triglav, pokojninska družba, d.d.

Zavarovanje nevarnosti Zavarovana vsota
SMN, nezgodna smrt Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 7.500 EUR in ne manj kot 500 EUR.
INF, trajna izguba splošne delovne sposobnosti 
– 100 % trajna invalidnost
Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 15.000 EUR in ne manj kot 1.000 EUR.
Postopek prijave zavarovalnega primera: Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje član oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb.

Brošura nezgodnega zavarovanja [Acrobat pdf]

Predčasna dodatna starostna pokojnina

V primeru izgube pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja (npr. brezposelnost) so dohodki še nižji. Za delno pokritje njihovega izpada se član lahko odloči za prejemanje predčasne dodatne starostne pokojnine. Pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine član pridobi, ko dopolni 53 let in ko ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje. Član se lahko odloči, da se za izplačilo predčasne dodatne starostne pokojnine namenijo vsa zbrana sredstva na osebnem računu. Predčasna dodatna starostna pokojnina se izplačuje kot pokojninska renta v skladu z določili zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki veljajo za izplačevanje pokojninske rente ob uveljavitvi te pravice.

Dodatna družinska pokojnina (velja za člane PN-ZT-05 in PN-ZT-06)

Pokojninska načrta PN-ZT-05 in PN-ZT-06 Zavarovalnice Triglav, d. d., poleg dodatne starostne pokojnine, in predčasne dodatne starostne pokojnine, vključujeta tudi dodatno družinsko pokojnino z vključeno zavarovalnino za primer nezgodne smrti člana med vplačevanjem. Dodatni kritji sta članu zagotovljeni brez dodatnega plačila. V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplača zavarovalnino, ki znaša 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana. Upravičenci do dodatne družinske pokojnine so lahko samo osebe, ki so po obveznem pokojninskem sistemu upravičene do družinske oziroma vdovske pokojnine. Če je upravičenec do dodatne družinske pokojnine hkrati tudi upravičenec za primer smrti, prejme poleg dodatne družinske pokojnine še odkupno vrednost privarčevanih sredstev, zbranih na osebnem računu člana. V primeru nezgodne smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplača tudi zavarovalnino za primer nezgodne smrti v višini 100 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana.

Dodatni popusti pri Zavarovalnici Triglav

Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. je vključena v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet. V Triglav komplet lahko vključite vsa vaša zavarovanja, kakor tudi zavarovanja vaših družinskih članov. Več zavarovanj v kompletu pomeni višje popuste pri obnovitvi zavarovanj in dvojne popuste pri novih premoženjskih zavarovanjih. Za oblikovanje Triglav kompleta je dovolj, če imate polico premoženjskega (avtomobilskega) zavarovanja in dodatno pokojninsko zavarovanje Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali/in Zavarovalnice Triglav, d.d. Tisti ki že imate Triglav komplet enostavno vključite vanj pokojninsko zavarovanje Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali/in Zavraovalnice Triglav, d.d. in pridobili boste dodatno odstotno točko popusta na kompletu. Če Triglav kompleta še nimate, se pridružite dobri polovici milijona Slovencev, ki jim komplet prinaša do 25% popusta pri obnovitvi in celo do 50% popusta pri novih zavarovanjih. Za sklenitev Triglav kompleta se obrnite na vašega zavarovalnega zastopnika ali obiščite prodajno mesto Zavarovalnice Triglav. Za več informacij o Triglav kompletu nas pokličite na 080 555 555 ali nam pišite na info@triglav.si. Več o Triglav kompletu tudi na spletnem naslovu https://www.triglav.si/ugodnosti/triglav-komplet.

Obrazci in dokumenti

Obrazci

Dokumenti

Triglav, pokojninska družba, d.d. Zavarovalnica Triglav, d.d.

Brošure

Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d. vsako leto, do 31. 1. tekočega leta, članom na domači naslov pošljeta Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 31.12. preteklega leta. Člane letno obveščata o:
 • stanju sredstev na njihovih osebnih računih na dan 31. 12 v preteklem koledarskem letu,
 • višini vplačanih premij v preteklem koledarskem letu,
 • višini pripisov na podlagi zajamčenega oziroma dejanskega donosa,
 • znesku vstopnih stroškov za vsako plačilo posebej,
 • znesku izplačane odkupne vrednosti.

Pojasnilo POTRDILA O PRAVICAH IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
Triglav, pokojninske družbe, d.d.

3. Stanje na osebnem računu člana (v EUR):

Obvezniški Skupni
pokojninski sklad z
zajamčenim donosom
Mešani Skupni
pokojninski sklad
Delniški Skupni
pokojninski sklad
Skupaj
Stanje sredstev na osebnem računu na dan 31. 12. 2021 8.332,61 0,00 0,00 8.332,61
Skupni znesek vplačil v letu 2021 781,59 0,00 0,00 781,59
Skupni znesek vstopnih stroškov v letu 2021 Vstopni stroški se v skladu s Pogodbo obračunavajo od vsakokratnega vplačila premije. -3,90 0,00 0,00 -3,90
Znesek prenesenih sredstev med skladi v letu 2021 Prenos sredstev med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, se izvede na zahtevo člana ali ob izpolnitvi ustrezne starosti člana. 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupni znesek vplačil iz naslova prenosa sredstev v letu 2021 Znesek višine sredstev, ki je bil na osnovi podanega Zahtevka člana za prenos sredstev od drugega izvajalca izveden na pokojninski račun člana. 0,00 0,00 0,00 0,00
Izplačana odkupna vrednost sredstev v letu 2021 Izplačilo odkupne vrednosti sredstev se izvede na osnovi zahtevka člana za izplačilo sredstev ali ob izplačilu v obliki pokojninske rente. Dvig sredstev in pokojninska renta je pojasnjeno med odgovori na najpogostejša vprašanja. 0,00 0,00 0,00 0,00
Znesek donosa v letu 2021* Donos, ki ga izvajalec skladno s predpisano zakonodajo oz. pokojninskim načrtom, pripiše članu na račun. Za Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom znesek donosa predstavlja zajamčeni donos, za sklada Mešani in Delniški Skupni pokojninski sklad pa doseženi donos. 9,99
Znesek zajamčenega donosa v letu 2021.
0,00 0,00 124,61
Znesek skupnega doseženega donosa pred obračunom posrednih stroškov v letu 2021.
Zajamčeno stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 Zajamčeno stanje sredstev se izračuna na način, da se privarčevana sredstva obrestujejo z zajamčenim donosom, ki ga predpisuje zakonodaja oz. pokojninski načrt in je vedno pozitiven. Zajamčena vrednost sredstev se iz meseca v mesec povečuje in ne more biti v tekočem mesecu nižja od zajamčene vrednosti sredstev v preteklem mesecu. Ob izplačilu sredstev (redno ali izredno prenehanje) pripada članu višja med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev člana Obvezniškega kritnega sklada. 8.684,59
Ob izstopu iz zavarovanja vam pripada zajamčena vrednost sredstev, če je le-ta višja od skupnega stanja sredstev.


9.139,56
Skupni znesek ostalih stroškov, ki jih je upravljavec odtegnil od sredstev člana v letu 2021** Stroški upravljanja in poslovanja kritnih skladov Skupnega pokojninskega sklada, ki jih je član plačal posredno. Več o teh stroških najdete v poglavju 2.2. v Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. -95,35 0,00 0,00 -95,35
Skupno stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 Skupno stanje sredstev se izračuna na način, da se privarčevana sredstva obrestujejo z dejanskim donosom. Dejanska vrednost sredstev se iz meseca v mesec spreminja in je lahko v tekočem mesecu nižja od dejanske vrednosti sredstev v preteklem mesecu. 9.139,56 0,00 0,00 9.139,56
*Za Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom znesek donosa predstavlja zajamčeni donos, za sklada Mešani in Delniški Skupni pokojninski sklad pa doseženi donos.
**Znesek predstavlja posredne stroške upravljanja in poslovanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Več o stroških si lahko preberete v poglavju 2.2. v Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, objavljenih na spletni strani www.triglavpokojnine.si.


6. Informativni izračun pričakovane višine dodatne pokojnine člana

Ključne informacije in predpostavke informativnega izračuna
Predvidena upokojitvena starost člana* Skladno z zakonodajo je določena upokojitvena starost 65 let. Član lahko sam določi drugačno upokojitveno starost, o čemer obvesti upravljavca. 65 let
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 v EUR 9.139,56
Znesek mesečne premije do upokojitve v EUR** Upoštevana je povprečna mesečna bruto vplačana premija v letu 2021. V primeru, da je bil član v zavarovanje vključen le del leta 2021, se izračun povprečne mesečne premije izvede za mesece, šteto od meseca prvega vplačila do decembra 2021. 77,77
Kritni sklad v katerega se vplačujejo premije na dan 31. 12. 2021 Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom
Kritni sklad(i) v katerem oz. katerih ima član sredstva na dan 31. 12. 2021 Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom
Predpostavljene letne donosnosti po pesimističnem scenariju za
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom /
Mešani Skupni pokojninski sklad / Delniški Skupni pokojninski sklad
0,13 % / 0,76 % / -0,95 %
Predpostavljene letne donosnosti po ciljnem scenariju za
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom /
Mešani Skupni pokojninski sklad / Delniški Skupni pokojninski sklad
0,81 % / 4,90 % / 5,49 %
* V skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPIZ-2 znaša zakonsko določena upokojitvena starost 65 let. Član lahko sam določi drugačno starost o čemer obvesti upravljavca.
** V skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član, se za višino prihodnjih vplačil upošteva povprečna mesečna bruto vplačana premija v letu 2021. V primeru, da je bil član v zavarovanje vključen le del leta 2021 se izračun povprečne mesečne premije izvede za mesece, šteto od meseca prvega vplačila do decembra 2021. Za člane, ki so zavarovanje sklenili pred letom 2021 in so v letu 2021 plačevali premije z drugačno dinamiko od pogodbeno določene dinamike, je lahko znesek povprečne mesečne premije v letu 2021 tudi bistveno drugačen od dejanskega zneska povprečne mesečne premije člana v letu 2021.

Pričakovana dodatna pokojnina člana (v EUR)

Pesimistični scenarij Ciljni scenarij
Ocenjen znesek mesečne dodatne pokojnine z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja Višina pokojninske rente po pesimističnem in ciljnem scenariju je pripravljena na podlagi predpostavljene bodoče letne donosnosti posameznega kritnega sklada. 95,02 106,80

Pojasnilo POTRDILA O PRAVICAH IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
Zavarovalnice Triglav, d.d.

3. Stanje na osebnem računu člana (v EUR):
Kritni sklad Kritni sklad TRIGLAV
PDPZ - zajamčeni
Kritni sklad TRIGLAV
PDPZ - zmerni
Kritni sklad TRIGLAV
PDPZ - drzni
Skupaj
Stanje sredstev na osebnem računu na dan 31. 12. 2021 8.013,19 0,00 0,00 8.013,19
Skupni znesek vplačil v letu 2021 1.165,75 0,00 0,00 1.154,08
Skupni znesek vstopnih stroškov v letu 2021 Vstopni stroški se v skladu s Pogodbo obračunavajo od vsakokratnega vplačila premije. -11,67 0,00 0,00 -11,67
Znesek prenesenih sredstev med skladi v letu 2021 Prenos sredstev med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, se izvede na zahtevo člana ali ob izpolnitvi ustrezne starosti člana. 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupni znesek vplačil iz naslova prenosa sredstev v letu 2021 Znesek višine sredstev, ki je bil na osnovi podanega Zahtevka člana za prenos sredstev od drugega izvajalca izveden na pokojninski račun člana. 0,00 0,00 0,00 0,00
Izplačana odkupna vrednost sredstev v letu 2021 Izplačilo odkupne vrednosti sredstev se izvede na osnovi zahtevka člana za izplačilo sredstev ali ob izplačilu v obliki pokojninske rente. Dvig sredstev in pokojninska renta je pojasnjeno med odgovori na najpogostejša vprašanja. 0,00 0,00 0,00 0,00
Znesek donosa v letu 2021* Donos, ki ga izvajalec skladno s predpisano zakonodajo oz. pokojninskim načrtom pripiše članu na račun. Za Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni z zajamčenim donosom znesek donosa predstavlja zajamčeni donos, za kritna sklada Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zmerni in Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – drzni pa doseženi donos. 10,26 0,00 0,00 10,26
Zajamčeno stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 Zajamčeno stanje sredstev se izračuna na način, da se privarčevana sredstva obrestujejo z zajamčenim donosom, ki ga predpisuje zakonodaja oz. pokojninski načrt in je vedno pozitiven. Zajamčena vrednost sredstev se iz meseca v mesec povečuje in ne more biti v tekočem mesecu nižja od zajamčene vrednosti sredstev v preteklem mesecu. Ob izplačilu sredstev (redno ali izredno prenehanje) pripada članu višja med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev člana za Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. 9.177,53

9.177,53
Skupni znesek ostalih stroškov, ki jih je upravljavec odtegnil od sredstev člana v letu 2021** Stroški upravljanja in poslovanja kritnih skladov TRIGLAV PDPZ kritnega sklada, ki jih je član plačal posredno. Več o teh stroških najdete v poglavju 2.2. v Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ. Posredni stroški se upoštevajo v znesku rezervacij v spodnji tabeli, Gibanje rezervacij in posredni stroški Kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni 0,00 0,00 0,00
Stanje rezervacij Kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni na dan 31. 12. 2022*** 599,39

599,39
Skupno stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 Skupno stanje sredstev se izračuna na način, da se privarčevana sredstva obrestujejo z dejanskim donosom. Dejanska vrednost sredstev se iz meseca v mesec spreminja in je lahko v tekočem mesecu nižja od dejanske vrednosti sredstev v preteklem mesecu. 9.776,92 0,00 0,00 9.776,92
*Za sklad Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni znesek donosa predstavlja zajamčeni donos, za sklada Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zmerni in Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - drzni pa doseženi donos.
**Znesek predstavlja posredne stroške upravljanja in poslovanja Kritnih skladov TRIGLAV PDPZ. Več o stroških si lahko preberete v poglavju 2.2. v Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, objavljenih na spletni strani www.triglavpokojnine.si.
***Rezervacije kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni predstavljajo presežek vrednosti premoženja kritnega sklada nad zajamčeno višino sredstev na pokojninskih računih članov in se na novo izračunavajo ob kocu vsakega meseca. Sorazmerni delež rezervacij, ki priprada posameznemu članu, je tako zgolj informativne narave in ni zajamčen.


Gibanje rezervacij in posredni stroški Kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni (v EUR)


Znesek za celoten sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni Sorazmerni delež, ki pripada članu* Članu kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni se ob prenehanju zavarovanja na osebni račun pripiše sorazmerni delež rezervacij.
Stanje rezervacij Kritnega sklada TRIGLAV PDPZ .zajamčeni na dan 31. 12. 2020 Rezervacije se oblikujejo v višini razlike med čisto vrednostjo sredstev kritnega in sklada zajamčeno vrednostjo kritnega sklada PDPZ – zajamčeni 20.541.547 651,98
Izplačila iz naslova prenosasrestev in prenehanja zavarovanj v letu 2021 Izplačilo iz naslova prenosa sredstev in prenehanja zavarovanja se izvede na osnovi zahtevka člana za izplačilo sredstev ali ob izplačilu v obliki pokojninske rente. Dvig sredstev in pokojninska renta je pojasnjeno med odgovori na najpogostejša vprašanja. -987.292
Znesek donosa v letu 2021 Donos, ki ga izvajalec skladno s predpisano zakonodajo oz. pokojninskim načrtom pripiše članu na račun. Za Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni z zajamčenim donosom znesek donosa predstavlja zajamčeni donos, za kritna sklada Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zmerni in Kritni sklad TRIGLAV PDPZ – drzni pa doseženi donos. -1.641.202
Skupni znesek ostalih stroškov v letu 2021 Znesek predstavlja posredne stroške upravljanja in poslovanja Kritnih skladov TRIGLAV PDPZ. Več o stroških si lahko preberete v poglavju 2.2. v Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, objavljenih na spletni strani www.triglavpokojnine.si. -2.070.910
Stanje rezervacij Kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni na dan 31. 12. 2021 Rezervacije se oblikujejo v višini razlike med čisto vrednostjo sredstev kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni, povečano za vplačila, ki so bila upoštevana v izračunu zajamčene vrednosti sredstev, na obračunski dan pa še niso bila na denarnem računu kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni, in zajamčeno vrednostjo sredstev. 15.851.143 599,39
* Članu pripada sorazmerni delež v skladu z zavarovalnimi pogoji,

6. Informativni izračun pričakovane višine dodatne pokojnine člana

Ključne informacije in predpostavke informativnega izračuna
Predvidena upokojitvena starost člana* Skladno z zakonodajo je določena upokojitvena starost 65 let. Član lahko sam določi drugačno upokojitveno starost, o čemer obvesti upravljavca. 65 let
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 v EUR 9.776,92
Znesek mesečne premije do upokojitve v EUR** Upoštevana je povprečna mesečna bruto vplačana premija v letu 2021. V primeru, da je bil član v zavarovanje vključen le del leta 2021 se izračun povprečne mesečne premije izvede za mesece šteto od meseca prvega vplačila do decembra 2021. 96,17
Kritni sklad v katerega se vplačujejo premije na dan 31. 12. 2021 Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni
Kritni sklad(i) v katerem oz. katerih ima član sredstva na dan 31. 12. 2021 Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni
Predpostavljene letne donosnosti po pesimističnem scenariju za Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni / Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zmerni / Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - drzni 0,12 % / 1,10 % / -3,18 %
Predpostavljene letne donosnosti po ciljnem scenariju za Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni / Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zmerni / Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - drzni 2,53 % / 4,94 % / 6,18 %
* V skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPIZ-2 znaša zakonsko določena upokojitvena starost 65 let. Član lahko sam določi drugačno starost o čemer obvesti upravljavca.
** V skladu s Pravilnikom o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član, se za višino prihodnjih vplačil upošteva povprečna mesečna bruto vplačana premija v letu 2021. V primeru, da je bil član v zavarovanje vključen le del leta 2021 se izračun povprečne mesečne premije izvede za mesece, šteto od meseca prvega vplačila do decembra 2021. Za člane, ki so zavarovanje sklenili pred letom 2021 in so v letu 2021 plačevali premije z drugačno dinamiko od pogodbeno določene dinamike, je lahko znesek povprečne mesečne premije v letu 2021 tudi bistveno drugačen od dejanskega zneska povprečne mesečne premije člana v letu 2021.

Pričakovana dodatna pokojnina člana (v EUR)

Pesimistični scenarij Ciljni scenarij
Ocenjen znesek mesečne dodatne pokojnine z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja Višina pokojninske rente po pesimističnem in ciljnem scenariju je pripravljena na podlagi predpostavljene bodoče letne donosnosti posameznega kritnega sklada. 120,15 189,85

Odgovori na najpogostejša vprašanja

DVIG SREDSTEV V ENKRATNEM ZNESKU?
Član kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ima za sredstva, ki so bila vplačana do 31. 12. 2012, možnost dviga kadarkoli po 10 letih od vključitve v zavarovanje. Sredstva, vplačana po 01. 01. 2013, pa je mogoče dvigniti šele ob upokojitvi, če je izpolnjen pogoj, da je višina zbranih sredstev, vplačanih po 01. 01. 2013, nižja od 5.000 EUR.
Sredstva individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanje je mogoče dvigniti kadarkoli in zanje ne veljajo nobene omejitve.
Če se odločite, da boste dvignili sredstva, izpolnite ustrezen obrazec Zahtevek za izplačilo sredstev, vendar vas pri tem opozarjamo na visoko davčno obremenitev, ki lahko vpliva tudi na ostale socialne transferje; znižanje ali izgubo npr. otroških dodatkov, plačilo vrtca, štipendije, socialne podpore.
Če se odločite za izplačilo odkupne vrednosti, se od zbranih sredstev obračuna 1 % izrednih izstopnih stroškov, 8,5-odstotni davek na zavarovalno storitev (če dvignete sredstva prej kot 10 let po vključitvi v zavarovanje) ter 25 % akontacije dohodnine – sledi še končni poračun pri letni dohodnini. Za podrobnejši obračun nas pokličite na 080 555 555 ali pošljite sporočilo na info@triglav.si.

PRENOS SREDSTEV?
Ločimo med prenosom sredstev:
 • iz pokojninskega načrta druge družbe ali obratno,
 • internim prenosom sredstev med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla in se izvede na zahtevo člana ali ob izpolnitvi ustrezne starosti člana ter
 • prenosom iz individualne na individualno, iz kolektivne na kolektivno in iz individualne na kolektivno polico.

MIROVANJE - ZAČASNO ALI TRAJNO PRENEHANJE VPLAČEVANJA PREMIJ?
Potrebno je ločiti prenehanje plačevanja premij kolektivnega (vključitev prek delodajalca) in individualnega zavarovanja.
V primeru sklenjenega individualnega zavarovanja lahko član kadarkoli začasno ali trajno preneha z vplačevanjem premij. Za to je potrebno podati ustrezen Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Član ohrani tudi v času neplačevanja premij (t. i. mirovanje zavarovanja) vse pravice in lahko kadarkoli kasneje nadaljuje z vplačevanjem premij.
V primeru sklenjenega kolektivnega zavarovanja (preko delodajalca) so pogoji prenehanja plačevanja premij delodajalca in delojemalca določeni v Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta, sklenjeni med delodajalcem in zaposlenimi. Skladno s to pogodbo se delojemalci (člani) glede prenehanja plačevanja premij dogovarjajo z delodajalcem, ki obvešča Triglav, pokojninsko družbo, d.d. ali Zavarovalnico Triglav, d.d..

VRSTE POKOJNINSKIH RENT V PONUDBI?
Članom Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. izplačuje dodatne pokojnine oz. pokojninske rente Zavarovalnica Triglav, d.d., ki ima v svoji ponudbi sledeče oblike pokojninskih rent:
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina; član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, v primeru smrti člana se renta ne deduje in riziko prevzema član.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 10-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 10. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 20-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 20. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 8. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 8. leta izplačevanja.
Po pravilniku o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu, se pokojninske rente izplačujejo mesečno. Če je znesek rente oziroma posamično izplačilo manjše od 30,00 evrov, pa se izplačujejo četrtletno, polletno ali letno.

Višina pokojninske rente je odvisna od starosti člana ob sklenitvi rente, spola in višine privarčevanih sredstev ter tablic smrtnosti. Pri renti, kjer obstaja možnost dedovanja, rento deduje zakoniti dedič oziroma upravičenec, ki ga član eksplicitno navede.

POSTOPEK PRIDOBITVE POKOJNINSKE RENTE?
Pokojninsko rento izberete s pomočjo informativnega izračuna, ki ga naročite s spodnjim elektronskim obrazcem. Informativni izračun lahko naročite tudi po telefonu na 080 555 555, po elektronski pošti na info@triglav.si.
Ko boste uradno upokojeni in ko boste izbrali želeno obliko pokojninske rente se za izdelavo »Ponudbe za zavarovanje za izplačevanje pokojninske rente« oglasite osebno na okencih za stranke osebnih zavarovanj na sedežu ene izmed Območnih enot Zavarovalnice Triglav:
 • OE Koper, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, telefonska št. 05 665 41 61
 • OE Nova Gorica, Kidričeva 21, 5000 Nova Gorica, telefonska št. 05 338 21 24
 • OE Postojna, Novi trg 5, 6230 Postojna, telefonska št. 05 728 22 46
 • OE Kranj, Bleiweisova 20, 4000 Kranj, telefonska št. 04 206 93 48
 • OE Ljubljana, Verovškova ulica 60B, 1000 Ljubljana, telefonska št. 01 580 65 68
 • OE Celje, Mariborska cesta 1, 3000 Celje, telefonska št. 03 422 61 93
 • OE Maribor, Ul. kneza Koclja 142000 Maribor, telefonska št. 02 228 45 74
 • OE Slovenj Gradec, Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, telefonska št. 02 882 56 31
 • OE Murska Sobota, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, telefonska št. 02 515 13 23
 • OE Trbovlje, Trg Franca Fakina 6, telefonska št. 03 565 27 03
 • OE Krško, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško, telefonska št. 07 481 82 31
 • OE Novo mesto, Novi trg 8, 8000 Novo mesto, telefonska št. 07 391 92 45
S seboj prinesite kopijo odločbe o upokojitvi ali kartice upokojenca, številko pogodbe, osebni dokument, bančno kartico, podatek o upravičencu/ih za primer smrti (ime in priimek, rojstni datum in sorodstveno razmerje). V kolikor bi želeli pričeti s prejemanjem pokojninske rente v naslednjem mesecu (deseti delovni dan) je potrebno vso dokumentacijo urediti pred iztekom tega meseca. Za dodatne informacije in vprašanja nas pokličite na 080 555 555 ali pišite na info@triglav.si.

KAKŠNO DODATNO POKOJNINO LAHKO PRIČAKUJEM?
Informacijo o pričakovani višini vaše dodatne pokojnine boste dobili s pomočjo informativnega izračuna dodatne pokojnine.

KAKŠEN UČINEK IMA ZAME DAVČNA OLAJŠAVA?
Davčna olajšava dodatnega pokojninskega zavarovanja je za člane najpomembnejša in ključna prednost pred ostalimi oblikami pokojninskega varčevanja, saj si posameznik z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine.
Učinek davčne olajšave ni enak za vse člane. Z informativnim izračunom davčne olajšave preverite do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni ob vplačilu premije.

KAKO SPREMENIM VIŠINO PREMIJE?
Če ste vključeni prek delodajalca (kolektivni član) in želite spremeniti višino vaše premije, se obrnite na vašega delodajalca. V pomoč smo vam tudi na brezplačni telefonski številki 080 555 555.

Če vplačujete premije samostojno (individualni član), nas pokličite na brezplačno tel. št. 080 555 555 ali nam želeno spremembo višine premije javite na info@triglav.si.


DODATNO (IZREDNO) LETNO VPLAČILO PREMIJE?
Član lahko kadarkoli v letu izvede dodatno vplačilo premije in s tem poveča izkoriščenost davčne olajšave (znižano plačilo ali povračilo dohodnine). Pri tem velja opozoriti, da z dodatnim vplačilom ne smete preseči maksimalne premije, ki znaša 5,844 % bruto plače posameznika oz. 2.819,09 EUR na leto.
Z informativnim izračunom davčne olajšave preverite, koliko dodatne premije še lahko doplačate in koliko dohodnine boste dobili povrnjene.
Za več informacij in pojasnila smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 555 555 ali na elektronskem naslovu info@triglav.si.

MOŽNOSTI OB ZAMENJAVI DELODAJALCA?
Sredstva, zbrana na osebnem računu člana pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. ali pri Zavarovalnici Triglav, d.d. so v izključni lasti člana in zamenjava delodajalca nima nikakršnega vpliva na sredstva. Z zamenjavo delodajalca član ne more več vplačevati premij kolektivnega zavarovanja po pogodbi, sklenjeni z njegovim bivšim delodajalcem, ima pa možnosti nadaljevati z zavarovanjem na več načinov, odvisno od konkretne situacije:

UVELJAVITEV PRAVICE IZ NEZGODNEGA ZAVAROVANJA?
Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje član oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

UVELJAVITEV PRAVICE IZ NASLOVA ZAVAROVANJA DODATNE DRUŽINSKE POKOJNINE?
Člani vključeni v pokojninska načta Zavarovalnice Triglav PN-ZT-05 in PN-ZT-06 imajo v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja, omogočeno dodatno kritje družinske pokojnine.

V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine upravičenec pridobi pravico za izplačilo dodatne družinske pokojnine. Upravičenec za dodatno družinsko pokojnino je lahko samo oseba, ki je po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju upravičena do družinske oziroma vdovske pokojnine: zakonski ali zunajzakonski partner člana, otrok, pastorek, vnuk ali drug otrok brez staršev, ki ga je član preživljal, starš (oče in mati, očim in mačeha) ali posvojitelj, ki ga je član preživljal, brat ali sestra, ki jo je član preživljal do svoje smrti in nima lastnih sredstev za preživljanje. Pravico do dodatne družinske pokojnine upravičenec uveljavi s pisno zahtevo, ki jo predloži zavarovalnici. K zahtevi je dolžan priložiti naslednje listine: polico; dokazilo o smrti člana; dokaz o tem, da ga je bil član dolžan preživljati, če ne gre za zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma članovega otroka; dokaz, da ima pravico zahtevati izplačilo, če to ni razvidno že iz police. Ob izplačevanju dodatne družinske pokojnine nastane obveznost plačati davek – tj. dohodnino – v skladu z ZDoh-2.

SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV?
Član je dolžan sproti sporočati spremembe svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, navedba upravičencev v primeru smrti), da bo lahko prejemal vse potrebne informacije o zavarovanju z naše strani. V primeru spremembe osebnih podatkov je treba izpolniti Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in / ali naslova člana in ga poslati na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Osebna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Svoje osebne podatke, s katerimi razpolaga Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., lahko preverite tudi v spletni aplikaciji i.triglav.

SMRT ČLANA?
V primeru smrti člana se zbrana sredstva dedujejo na zakonite dediče oz. vnaprej določene upravičence. Za izplačilo morate izpolniti obrazec Zahtevek upravičencev za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki mu priložite priloge, opisane v obrazcu. Sredstva se izplačajo v 8 delovnih dneh od prejema popolne dokumentacije.
V primeru smrti člana, ki je tekoče vplačeval premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (velja za pokojninske načrte PN SK 01, PN SK-02, PN SK 03, PN-ZT-05, PN-ZT-06, PN TPD 04 in PN TPD 05) in je smrt posledica nezgode, so upravičenci, ki so določeni v polici dodatnega pokojninskega zavarovanja, upravičeni do izplačila zavarovalne vsote. Postopek prijave zavarovalnega primera poteka ločeno od postopka izplačila sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje dedič oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

SREDSTVA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IMAM DRUGJE IN JIH ŽELIM PRENESTI NA RAČUN PRI TRIGLAV, POKOJNINSKI DRUŽBI, D.D. ALI NA RAČUN PRI ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D.D.?
Prenos opravite tako, da nam na naslov Zavarovalnico Triglav, d.d., Osebna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana pošljete Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prenos sredstev, privarčevanih v okviru individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ni mogoče prenesti na pokojninski račun kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vse v zvezi s prenosom uredimo mi. V primeru nejasnosti nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 555 555 ali nam želeno spremembo višine premije javite na info@triglav.si.

KAKO JE POSKRBLJENO ZA VARNOST SREDSTEV ČLANOV?
Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki natančno in nedvoumno ureja pravila na področju dejavnosti upravljanja skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Nadzor nad poslovanjem izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja izvajajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija za trg vrednostnih papirjev, zunanji in notranji revizor, skrbniška banka in posredno tudi Banka Slovenije. Dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko izvajajo le finančne inštitucije (pokojninske družbe, zavarovalnice in banke), ki so jim pristojne institucije podelile potrebna dovoljenja.
Zbrana sredstva članov so strogo ločena od sredstev družbe, ki izvaja dodatno pokojninsko zavarovanje, zato varnost sredstev tudi v primeru stečaja izvajalca ni ogrožena.


KAKŠNA JE NALOŽBENA POLITIKA POKOJNINSKIH SKLADOV?
Naložbeni program članov Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. (t.i. naložbeni življenjski cikel) je prilagojen starosti posameznika. Član Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d., v okviru pokojninskega načrta varčuje v eni izmed skupin kritnih skladov, in sicer:
Z naložbeno politiko življenjskega cikla posamezne Skupine kritnih skladov, članom omogočamo doseganje potencialno višjih donosov in višje dodatne pokojnine. Sredstva članov se usmerjajo v različne naložbe, ki jih dovoljuje zakonodaja. Več o naložbeni politiki si lahko preberete tukaj.

KAKŠNA JE DONOSNOST POKOJNINSKIH SKLADOV?
Donosi pokojninskih skladov so objavljeni na povezavi posamezne družbe:
 • Triglav, pokojninska družba, d.d. > več
 • Zavarovalnica Triglav, d.d. > več
Zakon predpisuje, da mora upravljavec v Zajamčenem kritnem skladu Triglav pokojnine+, Obvezniškem Skupnem pokojninskem skladu z zajamčenim donosom in v Kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – Zajamčeni, jamčiti za letno stopnjo donosnosti v višini najmanj 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d. jamčita višjo minimalno donosnost, in sicer je zajamčena donosnost kritnih skladov z zajamčenim donosom 25% višja od zakonsko predvidene minimalne zajamčene donosnosti.
Članom se letno pripiše zajamčen donos in ustvarjen dobiček nad zajamčenim donosom, skladno s pokojninskim načrtom.

Komunikacija s člani

Prizadevamo si, da našim članom zagotavljamo celovite, objektivne in pravočasne informacije v zvezi s sklenjenim dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Na voljo je več medijev komuniciranja, prek katerih lahko člani stopijo v stik z nami in pridobijo ustrezne informacije:
 • i.triglav. Spletni vpogled v osebni pokojninski račun.
 • Brezplačna telefonska številka: 080 555 555.
 • Elektronska pošta. Komuniciranje prek elektronskega naslova info@triglav.si.
 • Predstavitve za člane na zunanjih lokacijah.
 • Osebni obisk poslovalnic. Obiščete nas lahko na sedežu družbe (Dunajska cesta 22 v Ljubljani) od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00 ter v petek od 9.00 do 12.00, ali v kateri od poslovalnic Zavarovalnice Triglav, d.d. (Poslovalnice Zavarovalnice Triglav, d.d.) v času uradnih ur.
 • Spletna stran, na kateri tekoče objavljamo vse ključne in pomembne informacije.
Izkoristite priložnost!
Zase in za svoje sodelavce naročite predstavitev (lahko tudi spletno predstavitev) dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zavedamo se, da je razumevanje vseh plati dodatnega pokojninskega zavarovanja zahtevno, iskanje vseh informacij pa mnogokrat zamudno. V ta namen smo se pripravljeni odzvati vašemu povabilu in na vaši lokaciji ali preko digitalne poti, izvesti ustrezno predstavitev. Za izvedbo predstavitve zberite vsaj še pet zainteresiranih sodelavcev in nas obvestite o času in kraju izvedbe želene predstavitve.

Vprašajte nas!

 
 
 
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.